کویر دق پترگان

کویر دق پترگان ردپای حیوانات ماقبل تاریخ

کویر دق پترگان مرز ایران و افغانستان موزه ردپای حیوانات ماقبل تاریخ