پل آب بر اهل

«آب بر اَهِل» نمادی از تاریخ در این منطقه از فارس در فهرست آثار ملی کشور است. این اثر در شهر اهل شهرستان لامرد با توجه به نوع ساختار به دوره اسلامی متاخر تعلق دارد و از آنجایی که کاربری اثر خدماتی بوده و برای انتقال آب از شهر اهل به پاقلات ساخته شده است به پل آب براهل معروف است.


معماری پل

این پل بر روی دیواری به ارتفاع تقریبی ۱۰ متر عبور می کند. مسیر پل آب بر از تنگ اهلیون شروع می شود و در طول مسیر، آثار با قی مانده آن به طول ۶۷ مترنمایان است. بررسی ها نشان می دهد که این پل تا مسافت حدود ۱۰ کیلومتر امتداد داشته است که امروزه تنها بخش هایی از آن باقی مانده است که در مجموع شامل۱۴ تاق و ۱۵ پایه است.

ضخامت دیواره ای که به سمت شمال امتداد دارد ۱٫۲۰ متر و در قسمت ابتدایی این پل علاوه بر تاقها، در فاصله ۱ تا ۱٫۵متری قسمت بالایی تاق ها، دریچه های کوچکی ساخته شده اند که به منظور جلوگیری ازفشار وزش باد می باشد. پایه های نگه دارنده پل از مصالح سنگ و ساروج ساخته شده اند. طول بلند پل و ارتفاع آن، در میان زمین های صاف، مانند دیواری از دور نمایان است، علاوه بر آن وجود تاق های متعدد به زیبایی بنا افزوده است. بررسی ها نشان می دهد این بنا در دوره های بعدی تعمیر و مرمت شده است.

 

آب بر اَهِل نمادی از تاریخ در این منطقه از فارس است این اثر در شهر اَهِل شهرستان لامرد با توجه به نوع ساختار به دوره اسلامی متاخر تعلق دارد و از آنجایی که کاربری اثر خدماتی بوده و برای انتقال آب از شهر اَهِل به پاقلات ساخته شده است به پل آب براَهِل معروف است. این پل بر روی دیواری به ارتفاع تقریبی ۱۰ متر عبور می کند. مسیر پل آب بر از تنگ اَهِلیون شروع می شود و در طول مسیر، آثار با قی مانده آن به طول ۶۷ مترنمایان است. بررسی ها نشان می دهد که این پل تا مسافت حدود ۱۰ کیلومترامتداد داشته است که امروزه تنها بخشهایی از آن باقی مانده است که در مجموع شامل۱۴ تاق و ۱۵ پایه است. ضخامت دیواره ای که به سمت شمال امتداد دارد۱.۲۰ متر و در قسمت ابتدایی این پل علاوه بر تاقها، در فاصله ۱ تا ۱.۵متری قسمت بالایی تاقها، دریچه های کوچکی ساخته شده اند که به منظور جلوگیری ازفشار وزش باد می باشد. پایه ها ی نگه دارنده پل از مصالح سنگ و ساروج ساخته شده اند. طول بلند پل و ارتفاع آن ،در میان زمین های صاف ،ماننددیواری از دور نمایان است،علاوه بر آن وجود تاقهای متعدد به زیبایی بناافزوده است. بررسی ها نشان می دهد این بنا در دوره های بعدی تعمیر و مرمت شده است.